Zarządzenie Prezesa Sądu o utworzeniu Punktu Obsługi Interesanta

Z A R Z Ą D Z E N I E A-0200-7/14

w sprawie utworzenia Punktu Obsługi Interesanta w siedzibie Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp.

 Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp. 

  1. Na podstawie § 544a Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury nr 3 tworzy się Punkt Obsługi Interesanta.
  2. Punkt Obsługi Interesanta usytuowany jest w pok. 1 (tj. w dotychczasowym pomieszczeniu Kasy i Biura Podawczego Sądu) i funkcjonuje w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 16.30, od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 14.00, w pozostałych godzinach urzędowania Sądu  informacji z zakresu zadań Punktu Obsługi Interesanta udzielają kierownicy sekretariatów wydziałów.
  1. Ustalam Regulamin Punktu Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp., który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu o utworzeniu Punktu Obsługi Interesanta